Geodetické práce

Geodetické služby v investiční výstavbě

 • mapové podklady pro projekt –digitální výkres 2D,3D, formát DWG,DXF,DGN
 • vytyčení staveb menšího rozsahu – občanská výstavba, skladové haly, komunikace atd.
 • zaměření skutečného provedení staveb – inženýrských sítí, dopravní a ostatní stavby
 • dokumentace objektů a fasád – zaměření starých objektů před rekonstrukcí, výrobních hal, komínů
 • specielní geodetické práce - stavebně technický popis pasportu objektů


Geodetické služby v katastru nemovitostí

Vyhotovení geometrických plánů

geometrák-2 Co je geometrický plán:
 • je návrh na změnu vyznačení vlastnických hranic v katastrální mapě
 • je technickým podkladem pro vyhotovení právní listiny, jíž se stává součástí při vkladu do katastru nemovitostí
 Geometrický plán vyhotovuje geodetická organizace (geodet) dle příslušných právních předpisů a jeho správnost stvrzuje razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

 

Geometrický plán se vyhotovuje zejména pro tyto účely:

 • rozdělení pozemku
 • změna hranice pozemku
 • vyznačení budovy, nebo změny jejího obvodu
 • vymezení rozsahu věcného břemene
 • vytyčení hranic pozemku
 • ostatní specifické činnosti se vztahem ke katastru nemovitostí

 Platnost geometrického plánu nemá časové omezení a dá se použít pro vklad k zápisu do katastru nemovitostí kdykoli,pokud je stále obsahově správný.

Poznámka: pokud se mají změny obsažené v vyhotoveném GP promítnout do aktuální katastrální mapy,je zapotřebí, aby jej zadavatel vložil k zápisu.- spolu s ostatními souvisejícími listinami (např.kupní smlouva,kolaudační rozhodnutí...) na příslušném Katastrálním úřadě.

V současnosti poplatek za vklad do katastru nemovitostí činí 1 000,-Kč.
Formuláře k vkladu je možno stáhnout zde. http://www.cuzk.cz/FORMULARE

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Pokud vlastník pozemku provádí činnosti (stavba plotu, změna vlastníka pozemku, popř. spor se sousedem) jenž vyžadují znalost průběhu vlastnické hranice a ta není v terénu označena viditelnými katastrálními mezníky, je nutno tuto stabilizaci obnovit, nebo vytvořit.

Tato práce kterou provádí úředně oprávněný geodet obsahuje tyto úkony:

 • písemné pozvání všech majitelů pozemků,jenž tvoří vytyčovanou hranici k projednání průběhu vytyčené hranice
 • geodetické vytyčení v terénu se stabilizací plastovými mezníky
 • sepsání protokolu o vytyčení se zúčastněnými stranami
 • předání dokumentace o vytyčení dotčeným vlastníkům a příslušnému K.ú.
 

K veškerým výše zmíněným činnostem používáme licencované softwarové programy:

AutoCAD, Geowin, Atlas Map, Groma

geodézie - naše měřicí technika
© 2013 GEOINVENT s.r.o. | tel.: 603 54 34 94 | email: geoinvent@geoinvent.cz